مناقصه نظافت فضای اداری، خدمات پذیرایی و آبدارخانه و انجام خدمات بهداشت محیط در فضای باز – 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/06/28 مناقصه نظافت فضای اداری، خدمات پذیرایی و آبدارخانه و انجام خدمات بهداشت محیط در فضای باز - 98 - 98/07/07 14:30 98/07/08

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/06/28 خراسان - - دانلود
info@expo.ir