مناقصه خدمات فنی و مهندسی نگهداری ساختمان ها و ابنیه – مهر ۱۴۰۱

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
01/07/16 مناقصه خدمات فنی و مهندسی نگهداری ساختمان ها و ابنیه 01/07/20 01/07/30 13:00 01/07/30 14:30

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
01/07/16 قدس - رسمی - - دانلود
info@expo.ir