مناقصه تامین نیروهای انسانی اداری و دبیرخانه – دی 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/10/26 تامین نیروی انسانی اداری و دبیرخانه - 98/11/06 14:30 98/11/07 14:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/10/26 خراسان - - دانلود
info@expo.ir