مزایده تجهیزات نمایشگاهی – دی 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/10/12 مزایده تجهیزات نمایشگاهی - 98/10/23 14:30 98/10/24 14:30

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/10/12 خراسان - - دانلود
info@expo.ir