خدمات پذیرایی و نظافت ساختمان ها، فضای باز و محوطه

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
1399/09/23 خدمات پذیرایی و نظافت ساختمان ها، فضای باز و محوطه 1399/10/03 14:30 1399/10/04 14:30 1399/10/06 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
- - - - -

.

اطلاعات بیشتر در سامانه ارجاع کار

info@expo.ir