تجدید مناقصه – خدمات فنی و مهندسی نگهداری ساختمان ها و اینیه

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
01/08/11 تجدید مناقصه - خدمات فنی و مهندسی نگهداری ساختمان ها و اینیه 01/08/14 13:00 01/08/25 13:00 01/08/25 14:30

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
01/08/11 قدس - رسمی - - دانلود
info@expo.ir