گزارش تصویری از آماده سازی بیست و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان ( نیمسال دوم ) ، تاسیسات و تجهیزات جانبی

گزارش تصویری از آماده سازی بیست و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان ( نیمسال دوم ) ، تاسیسات و تجهیزات جانبی

info@expo.ir