برگزاری نشست هم اندیشی مشارکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان

برگزاری نشست هم اندیشی مشارکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان
(26تا 28 بهمن ماه 1401)
این نشست با حضور جمعی از مدیران دولتی.بخش خصوصی ودرمحل سالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

info@expo.ir