بازدید حاجی‌بگلو نایب رئیس و سخنگو شورای اسلامی شهر مشهد، حسامی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد، فرهمندی رئیس کمیسیون عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد، کریم دادی رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محيط زيست شورای اسلامی شهر مشهد، طهوریان‌عسکری رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی شهر مشهد و دبیریان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید حاجی‌بگلو نایب رئیس و سخنگو شورای اسلامی شهر مشهد، حسامی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد، فرهمندی رئیس کمیسیون عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد، کریم دادی رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محيط زيست شورای اسلامی شهر مشهد، طهوریان‌عسکری رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی شهر مشهد و دبیریان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو.

info@expo.ir