یازدهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری (24 تا 27 آذرماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
یازدهمین فردوسی 11 الی 18 شرکت آروین تجارت میانه 3 -38904401 (051)

info@expo.ir