هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته (30 دی تا 3 بهمن ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 11 الی 18 شرکت برساز رویداد پارس 31519 (051)

info@expo.ir