نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار (16 تا 19 آذر ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
- فردوسی 11 الی 18 استانداری خراسان رضوی -

info@expo.ir