سومین نمایشگاه تخصصی خانواده ( مهرانه ) ( 20 لغایت 23 تیرماه 1403)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سومین مفاخر- فردوسی - عطار 16 الی 21 - -

info@expo.ir