نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
چگونه یک طرح بازاریابی قوی بنویسیم

79

2006

1387/03/29
 


برای تضمین موفقیت هر سازمانی باید طرح تحقیق شده و توسعه یافته ای وجود داشته باشد که اهداف قابل سنجش و سیستم های اندازه گیری در آن منظور شده است. هر قدر این طرح را دقیق تر و مشروح تر تهیه کنید اجرایی صحیح تر و دقیق تر خواهیدداشت و منحر به نتیج بهتری می شود.
 IA
ژولز سودر

مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس