نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
يکشنبه 27 اسفند 1396  |   |  ورود
 
 
English
نمایش جزئیات نمایشگاه

نمایشگاه شهر هوشمند

Elecit

هفتمین

بین المللی

1396/06/13

1396/06/17

00:00

00:00

00:00

00:00

نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس