لیست پیمانکاران

ردیف

برگزار کننده

نام مدیر عامل

محل دفتر

 همراه مدیرعامل

1

آروین تجارت میانه

آقای ابراهیمی

مشهد

09153009148

2

مدیریت رویداد و تجارت آرسا

آقای خاکسار

مشهد

09151132167

3

پیشبران صنعت رایمند

آقای نوری

تهران

09121799450

4

پیشرو مبتکران چیستا

آقای طیبی نژاد

تهران

09121774384

5

ایده تجارت هرمس

سرکار خانم ثابت

تهران

09155153870

6

مبنا رخداد آفرین

آقای جوام

تهران

09128889167

7

برساز رویداد پارس

آقای ایرانی

مشهد

09153107609

8

مدیریت رویداد رونق

آقای عاجزی

مشهد

09128080843

9

سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی

نماینده آقای جهانی

مشهد

09155684205

10

بارثاوا ابتکاریگانه

آقای آجیلیان

مشهد

09159187131

11

برتر ملل هیراد پارس آوین

آقای احمدی راد

مشهد

09155027709

info@expo.ir