اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری مشهد

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری مشهد مفاخر 16-22 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 05136158

 

بازدید مجازی از نمایشگاه (نمایشگردی)

.

info@expo.ir