نمایشگاه دستاوردهای مقابله با کرونا (28 بهمن تا 1 اسفند 99)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
اولین عطار 14-19 - -

info@expo.ir