چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی عطار - شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه 38821313 - 38821109 (051)

info@expo.ir