چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( ماشین آلات، نهاد ها و مکانیزاسیون )

سالن شرکت برگزارکننده تلفن تماس
مفاخر – فردوسی – عطار شرکت مدیریت نمایشگاهی رویداد رونق 051-3524..24
دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
- - - - -

info@expo.ir