چهاردهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات وصنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات وصنایع وابسته عطار - - -

info@expo.ir