پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون) فردوسی - مفاخر - عطار - شرکت مدیریت رویداد رونق 37642330-1 051

info@expo.ir