پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون) فردوسی - مفاخر - عطار - شرکت مدیریت رویداد رونق 02186046157

info@expo.ir