پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، خوارک دام، دامپزشکی و صنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، خوارک دام، دامپزشکی و صنایع وابسته فردوسی - مفاخر - عطار - شرکت برساز رویداد پارس 31519 (051)

info@expo.ir