هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی مبلمان، لوستر ، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی)نیمسال اول(

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی مبلمان، لوستر ، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی)نیمسال اول( فردوسی - مفاخر - عطار - شرکت پیشبران صنعت رایمند 88528952-6 (021)

info@expo.ir