هشتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هشتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی فردوسی - شرکت برساز رویداد پارس 05131519

info@expo.ir