نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم و گواهی شده (ارگانوفود) همزمان با جشنواره غذا

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهارمین فردوسی 16-22 شرکت برساز رویداد پارس 31519(051)

info@expo.ir