نمایشگاه صنعت ، معدن و فلزات

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
نمایشگاه صنعت ، معدن و فلزات فردوسی - مفاخر - شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی 05136158

info@expo.ir