نمایشگاه صنعت ، معدن و فلزات

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
نمایشگاه صنعت ، معدن و فلزات مفاخر -فردوسی - - -

info@expo.ir