نمایشگاه سایه سار مینو(اولین آوردگاه حضور زنان در عرصه های گوناگون)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
اولین مفاخر - فردوسی - عطار - - -

info@expo.ir