نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
نهمین فردوسی 16-22 شرکت برساز رویداد پارس 31519(051)

info@expo.ir