نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین عطار 16-22 برساز رویداد پارس 31519(051)

info@expo.ir