نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته(28 بهمن تا 1 اسفند99)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین عطار 14-19 برساز رویداد پارس 31519(051)

info@expo.ir