شانزدهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهری، مسکن و انبوه سازان . نهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان . بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع . بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیر آلات بهداشتی ساختمان

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
شانزدهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهری، مسکن و انبوه سازان . نهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان . بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع . بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیر آلات بهداشتی ساختمان فردوسی - مفاخر - عطار - شرکت مدیریت پروژ ه های نمایشگاهی 05136158

info@expo.ir