شانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته عطار - شرکت برساز رویداد پارس 05131519

info@expo.ir