سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، فاضلاب و تجهیزات وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، فاضلاب و تجهیزات وابسته - - شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق -

info@expo.ir