بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران ) صنایع سرمایشی وگرمایشی(نیمسال اول)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران ) صنایع سرمایشی وگرمایشی(نیمسال اول) فردوسی - مفاخر - عطار - سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 38795310- 38795330(051)

info@expo.ir